Luân canh trong trồng trọt

Khi thời vụ ra giáp vụ, sản lượng rau tuy thấp nhưng giá trị lại rất cao, những năm mất mùa giá lượng thực cũng tăng cao hơn sản phẩm khác

Thường đối với cây lương thực, thực phẩm và cây thức ăn gia súc có thể dùng đơn vị thức ăn gia súc. Đơn vị thức ăn gia súc là tiêu chuẩn dùng trong chăn nuôi để đánh giá chất lượng của các loài thức ăn gia súc có trong các bảng giá trị dinh dưỡng của thức ăn giá súc

Tuy vậy chỉ mới đánh giá được giá trị cung cấp năng lượng của cây trồng chứ chưa tính được toàn bộ giá trị dinh dưỡng do đấy phải thêm một chỉ tiêu nữa là năng suất protein

Đối cây công nghiệp và cây có sản phẩm hàng hóa không thể dùng chỉ tiêu trên mà phải tính bằng giá  thành

Khi đánh giá giá trị kinh tế của cây trồng cần dựa vào năng suất bình quân của cây trồng vf giá cả thu mua của nhà nước. Tuy vậy cũng cần chú ú đến những điều kiện ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm như khí hậu, thời tiết, vị trí địa ký và các điều kiện xã hội khác

hat-gion-ca-dai-de

Luân canh trong trồng trọt

Luân canh là sự thay phiên thay đỏi cây trồng không gian và thời gian trong một chu kỳ nhất định

Sự thay đổi cây trồng theo thời gian ở những thời vụ khác nhau người ta tròng những loại cây khác nhau như cây vụ đông – cây vụ mùa hè

Sự thay đổi cây trồng theo không gian: là cùng một loại cây trồng ở những thời vụ như nay trong các năm khác nhau trồng trên những cánh đồng khác nhau

Để thay đổi trồng theo thời gian người ta tiến hành thực hiện các công thức luân canh trên cánh đồng khác nhau và trong những năm khác nhau

Chu kỳ luân canh là thời gian các cây trồng hoặc công thức luân canh được trồng trên các cánh đồng.

Chế độ luân canh hay hệ thống luân canh được thực hiện cho một cơ sở sản xuất hay một vùng

Ví dụ chế độ luân canh vùng lúa, vùng rau, vùng cây công nghiệp….

Độc canh là trồng liên tục một loại cây hoặc một nhóm cây trồng gồm trong nhiều năm