Luân canh kết hợp giữa sử dụng đất và bồi dưỡng đất

Nắm vững tính chất liên tục để có biên pháp liên hoàn trong luân canh, đồng thời đi trước một bước trong việc chuẩn bị kế hoạch phục vụ cho chế độ luân canh mới như giống, phân, lao động, sức kéo, tiền vốn, ngăn ngừa mặt tiêu cực xuất hiện gây tác hại liên tục nhiều năm như sâu bệnh, cỏ dại, hạn, úng, xói mòn… khắc phục quan hệ kiềm chế và thúc đẩy quan hệ hỗ trợ giữa các loại cây trồng trong chế độ luân canh

Luân canh kết hợp giữa sử dụng đất và bồi dưỡng đất

Việc sử dụng đất là làm hao mòn tư liệu sản xuất, việc bồi dưỡng là thực hiện quá trình tích lũy, tăng tiềm lực của tư liệu sản xuất, hai quá trình này mâu thuẫn nhau những trong nông nghiệp có thể tiến hành đồng thời

Từ lâu các nhà thổ nhưỡng và canh tác học đã khẳng định vai trò quan trọng của cây trồng trong việc hình thành đất trồng trọt. Khi trồng trọt đã làm tiêu hoa độ phì nhiêu của đất nhưng qua trồng trọt cây sẽ hoàn lại cho đát một số lượng chất hữu cơ làm tăng độ phì cho đất

Thực tế sản xuất đã cho thấy cùng một lúc có thể vừa sử dụng lại vừa bồi dưỡng đất và ngược lại

Cây trồng thường lấy của đất một số yếu tố dinh dưỡng, nước, làm hư hỏng kết cấu đất dẫn đến là xấu tính chất vật lý của đất. Cá biệt có loại cây tồng và làm ảnh hưởng xấu đến tính chất hóa học cảu đất. Nhưng với những kỹ thuật tiến bộ ngay trong lúc trồng, cải thiện được tính vật lý của đất, rễ cây, thân lá vi sinh vật xung quanh rễ có tác dụng trong việc nâng cao lượng trong đất, rơm rạ làm tăng lượng kali cho đất, nhờ bón phân chuồng sẽ tăng một số phân vi lượng cho đất…

Thông qua chế độ luân canh tăng vụ hợp lý, chúng ta có thể kết hợp đồng thời giữa sử dụng và bồi dưỡng đất. Các nước ở vùng ôn đới cải tạo đất bằng cách bỏ hóa một vài vụ để đất nghỉ từ lúc phục hồi lại một số yếu tố phì nhiêu là tích lũy nước trong đất.